Spracovanie osobných údajov

Informácia prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb

podľa ustanovenia čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len “Nariadenie GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon”)

Spoločnosť:

Obchodné meno: BetSim spol. s r.o.

Sídlo: Trenčianska Turná 98, 913 21 Trenčianska Turná

IČO: 54 483 310

Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 43344/R

Štatutárny zástupca: Simona Betáková

Kontaktné údaje:  simona@forclimb.sk, +421 911 348 033

Zodpovedná osoba: Nie je určená. V prípade akýchkoľvek otázok nás však môžete kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

(ďalej len “Spoločnosť“ alebo “Prevádzkovateľ“),

informuje Dotknuté osoby o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 Zákona nasledovne:

 1. Dotknutou osobou sa pre účely tejto Informácie rozumie fyzická osoba, ktorá u Prevádzkovateľa nakupuje tovar, registruje sa na webovej stránke Prevádzkovateľa, ktorej je zasielaný newsletter, ktorá zverejnila referenciu alebo komentár k produktu, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formuláru alebo ktorá sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára prihlásila do evidencie malých výrobcov.

 1. Prevádzkovateľ je voči Dotknutej osobe/Vám v právnom postavení Prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR a Zákona, t. j. osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

 1. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, pre účely, na základe právneho základu a po dobu spracúvania nasledovne:

Spracúvané osobné údaje

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Doba spracúvania osobných údajov

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Identifikácia zmluvnej strany zmluvy. Plnenie zákonných a zmluvných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Plnenie zmluvy, vrátanie predzmluvných vzťahov.

Po dobu dĺžky záručnej doby zakúpeného tovaru, Účtovné doklady sa archivujú 10 rokov.

meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Zasielanie všeobecných reklamných oznámení o produktoch Prevádzkovateľa a informačné letáky o činnosti Prevádzkovateľa osobám, ktoré o to požiadali na webovej stránke Prevádzkovateľa.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Do odvolania súhlasu.

meno, e-mailová adresa.

Zverejnenie referencií alebo komentárov Dotknutej osoby na stránke Prevádzkovateľa k vybranému produktu.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa zisťovať spokojnosť Dotknutej osoby.

Po dobu zaradenia vybraného produktu do predaja, max. po dobu 10 rokov.

meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie malých výrobcov, ktorý majú záujem o propagáciu svojich produktov na webstránke Prevádzkovateľa, prípadne na spoluprácu s Prevádzkovateľom.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Do odvolania súhlasu.

meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, dátum narodenia.

Registrácia používateľského konta, uľahčenie prípadného nákupu tak, aby kupujúci nemusel opakovane vypĺňať údaje, poskytovanie narodeninových zliav, efektívnejšia zákaznícka podpora, evidencia objednávok a pod.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Do odvolania súhlasu.

 1. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Firma poskytujúca pre nás účtovné služby v prípade vyhotovenia a spracúvania účtovných dokladov.
 • Kuriérska/doručovateľská služba/Slovenská pošta za účelom dodania tovaru.
 • Externí spolupracovníci za účelom realizácie zákazky.
 • Poskytovateľ IT servisu/údržby/podpory.
 • Poskytovateľ hostingových služieb za účelom uchovávania a zálohovania elektronických údajov.
 • Štátne kontrolné orgány za účelom prípadnej kontroly.

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny mimo krajín EÚ a EHP alebo do medzinárodnej organizácie nie je a ani sa nezamýšľa.

 1. Poučenie o právach dotknutej osoby v súlade s čl. 13 – 21 Nariadenia GDPR, § 19 - 27 Zákona máte ako dotknutá osoba:
  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

  • právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie opravili, aktualizovali alebo doplnili.

  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl. 17 GDPR,

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 18 Nariadenia GDPR,

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

  • právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl. 20 GDPR,

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

  • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 21 Nariadenia GDPR,

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

  • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa  domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel.: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk,
  • odvolať súhlas – len v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať u prevádzkovateľa alebo u zodpovednej osoby na kontaktných údajoch uvedených v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Svoje práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa na kontaktných údajoch uvedených v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty Vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní Vašej žiadosti sme povinní overiť si Vašu totožnosť. O postupe overenia Vašej totožnosti Vás budeme informovať pri reakcii na Vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú bezplatne. 

 1. Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas:

O všetkých prípadoch, kde je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 1. Poučenie o práve kedykoľvek namietať spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu alebo na účel priameho marketingu, vrátane profilovania:

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú na základe oprávneného záujmu alebo na účel priameho marketingu, vrátane profilovania. Ak Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 1. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov bude, že nebude možné Vám poskytnúť objednaný tovar a vystaviť Vám daňový doklad, teda poskytnúť Vám naše službu. Iné následky nie sú.

 1. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie.

 1. Prevádzkovateľ spracúva výlučne len údaje, ktoré mu Vy ako Dotknutá osoba poskytnete. Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov.

 1. Používanie súborov Cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webové stránka používa súbory cookies najmä na účely zabezpečenia fungovania webstránok a základného merania ich návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu niektorých webstránok (najmä ak sa vyžaduje prihlásenie). Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našich stránkach. Súhlas s použitím súborov cookies nie v zmysle daného ustanovenia potrebný pre„...technické uloženie údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete.“ V skratke to znamená, že nepotrebujeme získavať Váš „cookies“ súhlas pre tzv. session cookies, ktoré umožňujú technický chod a fungovanie našich webstránok.

 1. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo môžu stratiť aktuálnosť. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti podľa možností napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

V Trenčianskej Turnej, dňa 01. 06. 2022

BetSim spol. s r.o.

Navigácia

QR kód

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Zdieľajte

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa