Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

  1. Úvodné ustanovenia

1.1 Predávajúci sa zaväzuje Tovar dodať v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.

1.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitom Tovare Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

1.3 Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Kupujúcim.

1.4 Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

1.5 Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich Kupujúci neuplatní v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

  1. Podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady (reklamácie)

2.1 Kupujúci je povinný Tovar pri jeho prevzatí dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Predávajúceho spôsobom podľa bodu 3.1 nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, sa nebude prihliadať.

2.2 Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), je Kupujúci povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 3.1 nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu na Tovare zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

2.3 Záruku možno uplatniť len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením za predpokladu, že Kupujúci si splnil povinnosti uvedené v tomto článku. Záruku nemožno uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si záruku na Tovar v prípade, ak o vade vedel pred prevzatím Tovaru, resp. bol na ňu upozornený alebo mu z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Kúpnej ceny Tovaru.

2.5 Predávajúci nezodpovedá za škodu na zásielke (Tovare) spôsobenú treťou osobou (najmä Kuriérom).

  1. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

3.1 Kupujúci môže reklamáciu uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na: simona@forclimb.sk s predmetom mailu “reklamácia”, alebo prostredníctvom riadne vyplneného reklamačného protokolu, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP (ďalej len “Podanie”).

3.2 V Podaní, ktorým si Kupujúci uplatňuje reklamáciu, uvedie popis vady Tovaru a adresu, vrátane e-mailu, na ktorý ho Predávajúci vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 4.4 až 4.8 si uplatňuje.

3.3 Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie Tovaru predložiť predmetný Tovar a doklad o kúpe  predmetného Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Predávajúceho, inak nebude reklamácia uznaná.

3.4 Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 3.3) Predávajúcemu.

3.5 V prípade, ak je Podanie, ktorým si Kupujúci uplatňuje reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľne, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), Predávajúci ho e-mailom zaslaným na e-mail uvedený v Podaní vyzve na doplnenie reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania zo strany Kupujúceho.

3.6 Ak Kupujúci nedoplní podanú reklamáciu v zmysle bodu 3.5 vyššie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy podľa bodu 3.5 vyššie, bude táto reklamácia považovaná za neopodstatnenú.

3.7 O prijatí reklamácie Predávajúci bezodkladne vyrozumie Kupujúceho, a to zaslaním Potvrdenia o prijatí reklamácie e-mailom na e-mail uvedený v Podaní, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

  1. Vybavenie reklamácie

4.1 Predávajúci je na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len “Občiansky zákonník”) (špecifikovaných v bode 4.4. až 4.8.) uplatňuje, povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.1 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.

4.2 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení informuje Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mail uvedený v Podaní. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, Kupujúcemu bude zaslaný opravený Tovar alebo bude Tovar vymenený za nový tovar alebo mu bude vrátená zaplatená Kúpna cena bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

4.3 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.4 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

4.5 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady Tovaru vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.6 Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

4.7 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

4.8 Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru Kupujúcemu bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím.

Prílohy - dokumenty k stiahnutiu

Reklamačný formulár (PDF)

Navigácia

QR kód

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Zdieľajte

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa