Obchodné podmienky

Spoločnosť BetSim, spol. s r.o., so sídlom Trenčianska Turná 98, 913 21 Trenčianska Turná, Slovenská republika, IČO 54 483 310, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 43344/R, e-mail: simona@forclimb.sk, vydáva nasledovné všeobecné obchodné podmienky:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.

Vymedzenie niektorých pojmov

 1. Predávajúcim je spoločnosť BetSim, spol. s r.o., so sídlom Trenčianska Turná 98, 913 21 Trenčianska Turná, Slovenská republika (ďalej ako “Predávajúci”),

 1. Kupujúcim, je podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok fyzická osoba v postavení Spotrebiteľa, podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej ako “Kupujúci”, Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej aj ako “Zmluvné strany”).

 1. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 1. Podnikajúca fyzická osoba a právnická osoba je definovaná v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

 1. Internetový obchod Predávajúceho je obchod na webovej stránke www.forclimb.sk.

 1. Objednávka je formulár dostupný na Internetovom obchode predávajúceho, cez ktorý Kupujúci objednáva (kupuje) vybraný Tovar.

 1. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu.

 1. Tovar je predmet kúpy špecifikovaný v Objednávke, ktorý Kupujúci kupuje prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho na základe Kúpnej zmluvy.

 1. Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (ďalej len “Kúpna zmluva”) je Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, najmä využitím internetového obchodu Predávajúceho, elektronickej pošty, telefónu, faxu, on-line chatu prípadne adresného listu, ponukového katalógu a pod..

 1. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Článok II.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto VOP bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti Zmluvných strán vzniknuté na základe Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho.

 1. Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje tento Tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú Kúpnu cenu.

 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP (ďalej len “Formulár na odstúpenie“) a Reklamačný formulár, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP (ďalej len “Reklamačný formulár”).

Článok III.

Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si Tovar objednáva prostredníctvom Objednávky ako neregistrovaný alebo registrovaný používateľ (ďalej len “Registrovaný Kupujúci“) prostredníctvom svojho užívateľského konta (ďalej len “Konto“), Objednávka je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy a pôsobí od momentu jej doručenia Predávajúcemu.

 1. Kupujúci je povinný v Objednávke riadne vyplniť všetky údaje označené ako povinné. V prípade, ak Objednávka nebude vyplnená riadne, Predávajúci je oprávnený túto Objednávku odmietnuť.

 1. O prijatí Objednávky informuje Predávajúci Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného Kupujúcemu na e-mail uvedený v Objednávke (ďalej len “E-mail Kupujúceho“).

 1. Predávajúci vybaví Objednávku do troch pracovných dní odo dňa jej obdržania, pričom o vybavení Objednávky bude Kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Kupujúceho. Predávajúci vybaví Objednávku buď výzvou na jej doplnenie, odmietnutím alebo jej prijatím.

 1. Momentom prijatia Objednávky Predávajúcim podľa bodu 4 tohto článku VOP dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim predovšetkým v prípade:

  • vypredania tovaru v dobe medzi pravidelnými aktualizáciami skladových zásob na Internetovom obchode Predávajúceho,
  • nemožnosti dodania tovaru z dôvodu jeho odcudzenia, či poškodenia,
  • zjavnej chyby v cene tovaru, za ktorú sa pokladá najmä zistenie rozdielu medzi cenou zvyčajnou a cenou uvedenou na Internetovom obchode Predávajúceho, pokiaľ nebude u daného tovaru uvedené, že sa jedná o „zľavu“, alebo „akciu“.

Článok IV

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu za Tovar zaplatiť Kúpnu cenu. Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna cena je uvedená vrátane sadzby DPH podľa platných právnych predpisov v čase dodania zdaniteľného plnenia.

 1. Kupujúci môže úhradu Kúpnej ceny vykonať jedným z nasledovných spôsobov:

  • Platba kartou cez platobnú bránu GP webpay,
  • Prevodom na účet Predávajúceho.

 1. Kupujúci si spôsob platby Kúpnej ceny podľa predchádzajúceho bodu zvolí v Objednávke.

 1. Pri bezhotovostnom platobnom styku sa Kúpna cena považuje za uhradenú až momentom jej pripísania na účet Predávajúceho.

 1. Predávajúci zasiela Kupujúcemu faktúru ako daňový doklad a dodací list elektronicky spolu s potvrdením objednávky podľa článku III bodu 4 týchto VOP, s čím Kupujúci výslovne súhlasí alebo v papierovej podobe spolu s Tovarom.

 1. V prípade, ak Predávajúci zistí, že Kúpna cena Tovaru nebola uvedená na Internetovom obchode Predávajúceho správne, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Kupujúceho a zároveň je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pričom odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.

 1. Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu poskytnúť zľavu z Kúpnej ceny, na ktorej poskytnutie nemá Kupujúci právny nárok.

Článok V

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje Tovar Kupujúcemu dodať do 5 (piatich) pracovných dní, najneskôr však do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa vybavenia Objednávky, pokiaľ nie je pri Tovare na Internetovom obchode Predávajúceho uvedený iný termín dodania.

 1. Dodanie Tovaru Kupujúcemu sa uskutočňuje prostredníctvom:

  • kuriérskej spoločnosti (ďalej len ”Kuriér“ alebo “Kuriérska spoločnosť“) na adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke,
  • osobného odberu Tovaru Kupujúcim; miesto a čas osobného odberu na vyzdvihnutie Tovaru si dohodne Predávajúci s Kupujúcim,
  • prevzatia Tovaru Kupujúcim na odbernom mieste zvolenom v Objednávke.

 1. Spôsob dodania Tovaru vrátane ceny za dodanie (ďalej len “Poštovné“) si zvolí a potvrdí Kupujúci v Objednávke.

 1. Podmienky dodania podľa bodu 2 písm. a) tohto článku sa spravujú aktuálnymi dodacími podmienkami príslušnej Kuriérskej spoločnosti zverejnených na https://www.forclimb.sk/doprava-a-platba/ a ďalej na príslušných podstránkach jednotlivých kuriérov. Poštovné je uvedené v Objednávke. Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu zaplatiť Poštovné spolu s Kúpnou cenou.

 1. V prípade, ak Tovar nie je Kupujúcemu možné dodať z dôvodu jeho nedostupnosti alebo z iných závažných dôvodov, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na E-mail Kupujúceho, a zároveň je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pričom odstúpenie je účinné odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.

 1. Kupujúci je povinný Tovar prevziať, a to v dohodnutom mieste a čase. Ak si Kupujúci doručovaný Tovar neprevezme podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci mu e-mailom zaslaným na E-mail Kupujúceho oznámi, kde si môže Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo tento mu na základe jeho písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 (štrnástich) dní od kedy si mal Tovar Kupujúci prevziať, opätovne doručí Kuriérom, pričom Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru, najmä Poštovné.

 1. Tovar sa považuje za prevzatý momentom jeho odovzdania Kupujúcemu.

 1. Nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru.

 1. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru a úplným zaplatením Kúpnej ceny a Poštovného.

 1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie Tovaru zavinené Kuriérskou spoločnosťou.

Článok VI

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie Tovaru a platieb

 1. V súlade s § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku  (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa”) je Kupujúci v postavení Spotrebiteľa oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu, do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uvedenej v prvej vete tohto bodu tohto článku.

 1. Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom:

  • formuláru na odstúpenie, ktorý bol zaslaný Kupujúcemu na E-mail Kupujúceho spolu s potvrdením o prijatí objednávky a tvorí prílohu č. 1 týchto VOP,
  • iným písomným oznámením o odstúpení,
  • prípadne v podobe iného zápisu na inom trvanlivom nosiči, ktoré zašle Kupujúci na e-mailovú adresu: simona@forclimb.sk.

 1. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto článku je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty špecifikovanej v bode 1 tohto článku VOP.

 1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar spolu s kópiou faktúry a dokladom o zaplatení späť na adresu Predávajúceho: BetSim, spol. s r.o., Trenčianska Turná 98, 913 21 Trenčianska Turná.

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal v súvislosti s Kúpnou zmluvou, najmä Kúpnu cenu a Poštovné, pričom uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia alebo spôsob, ktorý ponúka Predávajúci v bode 4 tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že platby podľa predchádzajúcej vety Predávajúci vráti Kupujúcemu v peniazoch bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho.

 1. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa bodu 5 tohto článku pred tým, ako mu je Tovar vrátený.

 1. Náklady na vrátenie objednaného Tovaru znáša Kupujúci.

 1. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

 1. Spotrebiteľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, najmä pokiaľ sa jedná o:

  • predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo
  • predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 1. Pre vylúčenie pochybností, Zmluvné strany berú na vedomie, že tento článok sa vzťahuje aj na Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom.

Článok VII

Reklamácie tovaru

 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Predávajúci sa zaväzuje Tovar dodať v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.

1.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitom Tovare Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

1.3 Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Kupujúcim.

1.4 Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

1.5 Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich Kupujúci neuplatní v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

 1. Podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady (reklamácie)

2.1 Kupujúci je povinný Tovar pri jeho prevzatí dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Predávajúceho spôsobom podľa bodu 3.1 nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, sa nebude prihliadať.

2.2 Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), je Kupujúci povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 3.1 nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu na Tovare zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

2.3 Záruku možno uplatniť len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením za predpokladu, že Kupujúci si splnil povinnosti uvedené v tomto článku. Záruku nemožno uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si záruku na Tovar v prípade, ak o vade vedel pred prevzatím Tovaru, resp. bol na ňu upozornený alebo mu z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Kúpnej ceny Tovaru.

2.5 Predávajúci nezodpovedá za škodu na zásielke (Tovare) spôsobenú treťou osobou (najmä Kuriérom).

 1. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

3.1 Kupujúci môže reklamáciu uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na: simona@forclimb.sk s predmetom mailu “reklamácia”, alebo prostredníctvom riadne vyplneného reklamačného protokolu, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP (ďalej len “Podanie”).

3.2 V Podaní, ktorým si Kupujúci uplatňuje reklamáciu, uvedie popis vady Tovaru a adresu, vrátane e-mailu, na ktorý ho Predávajúci vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 4.4 až 4.8 si uplatňuje.

3.3 Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie Tovaru predložiť predmetný Tovar a doklad o kúpe  predmetného Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Predávajúceho, inak nebude reklamácia uznaná.

3.4 Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 3.3) Predávajúcemu.

3.5 V prípade, ak je Podanie, ktorým si Kupujúci uplatňuje reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľne, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), Predávajúci ho e-mailom zaslaným na e-mail uvedený v Podaní vyzve na doplnenie reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania zo strany Kupujúceho.

3.6 Ak Kupujúci nedoplní podanú reklamáciu v zmysle bodu 3.5 vyššie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy podľa bodu 3.5 vyššie, bude táto reklamácia považovaná za neopodstatnenú.

3.7 O prijatí reklamácie Predávajúci bezodkladne vyrozumie Kupujúceho, a to zaslaním Potvrdenia o prijatí reklamácie e-mailom na e-mail uvedený v Podaní, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 1. Vybavenie reklamácie

4.1 Predávajúci je na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len “Občiansky zákonník”) (špecifikovaných v bode 4.4. až 4.8.) uplatňuje, povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.1 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.

4.2 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení informuje Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mail uvedený v Podaní. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, Kupujúcemu bude zaslaný opravený Tovar alebo bude Tovar vymenený za nový tovar alebo mu bude vrátená zaplatená Kúpna cena bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

4.3 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.4 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

4.5 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady Tovaru vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.6 Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

4.7 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

4.8 Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru Kupujúcemu bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím.

 1. Spoločné ustanovenia pre článok VII

5.1 Pre vylúčenie pochybností, Zmluvné strany berú na vedomie, že tento článok sa vzťahuje aj na Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom.

Článok VIII

Podávanie sťažností a podnetov

 1. Kupujúci je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: simona@forclimb.sk.

 1. Predávajúci Kupujúceho informuje o posúdení podnetu alebo sťažnosti e-mailom zaslaným na E-mail Kupujúceho.

 1. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru tn@soi.sk, tel. č. 032/640 01 09.

Článok IX

Alternatívne riešenia sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: simona@forclimb.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci v postavení Spotrebiteľa má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len “Subjekt“) podľa Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len “Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov”).

 1. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR (Odkaz na zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov).

 1. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 1. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu.

 1. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim v postavení Spotrebiteľa a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou.

Článok X

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01. 01. 2022 a sú nepretržite zverejnené na Internetovom obchode Predávajúceho.

 1. Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na vylúčení použitia niektorých ustanovení VOP, prípadne na vylúčení VOP ako celku.

 1. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 1. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP, vrátene ich príloh, vopred riadne oboznámil, ich obsahu porozumel a že s nimi bezvýhradne súhlasí a akceptuje ich.

Príloha č. 1 - Formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 2 - Reklamačný formulár

Navigácia

QR kód

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Zdieľajte

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa